آنتی بادی هیبریدوما مونوکلونال

پیشرو چین است آنتی بادی های مونوکلونال موش ، هیبریدوما آنتی بادی های مونوکلونال بازار محصول